Algemene Voorwaarden Mommy Skincare Clinic

 

Mommy Skincare Clinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

 

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “huidtherapeut(en)” verstaan alle medewerkers van Mommy Skincare Clinic. De huidtherapeut(en) is / zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. De huidtherapeut(en) is / zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut / Mommy Skincare Clinic opdracht geeft tot behandeling. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Mommy Skincare Clinic.

1.4 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Mommy Skincare Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.5 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Mommy Skincare Clinic en de cliënt is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.6 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Mommy Skincare Clinic en de cliënt behelst de (mondelinge) opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.3 In het geval de cliënt toestemming weigert dan wel intrekt, zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

 

4 Informatie

4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Het eerste consult is geheel vrijblijvend. Eventuele consultkosten worden in mindering gebracht indien de cliënt binnen een jaar over gaat tot behandeling.

5.2 Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling welke wordt vastgelegd in het cliëtdossier. Evenals het te behandelen gebied.

5.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling of per behandelabonnement.

5.4 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.5 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij / zij op de hoogte is of en in welke mate zijn / haar verzekeraar de behandeling vergoedt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet declareren van facturen bij zijn / haar verzekeraar.

 

6 Betaling

6.1 Kuren worden door de cliënt bij de eerste behandeling volledig afgerekend. Bij grotere behandelingen vragen wij aan de cliënt een voorschot van 40% bij akkoord na intake. Kleinere behandelingen worden door de cliënt per stuk betaald na de behandeling ter plaatse.

6.2 Ongeacht of de kosten door de verzekeraar worden vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de kosten.

6.3 In het geval de cliënt de kosten niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Mommy Skincare Clinic is als dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Mommy Skincare Clinic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.4 Bij betalingsachterstand is Mommy Skincare Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut / Mommy Skincare Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut / Mommy Skincare Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut / Mommy Skincare Clinic verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

6.7 Cliënt kan geen aanspraak op restitutie maken.

 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij / zij uiterlijk vierentwintig (48) uur van tevoren bij Skin kliniek af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is Mommy Skincare Clinic genoodzaakt om 40% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen of komt een behandeling binnen kuurverband te vervallen. 

7.3 Afspraken kunnen persoonlijk, telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Mommy Skincare Clinic geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Mommy Skincare Clinic wordt ontvangen.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Mommy Skincare Clinic, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mommy Skincare Clinic beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Mommy Skincare Clinic is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en / of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt, inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 De huidtherapeut(en) bij Mommy Skincare Clinic kunnen niet voorspellen hoeveel behandelingen een cliënt exact nodig heeft voor een bepaalde behandelindicatie en kan daar ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. De huidtherapeut kan alleen een gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van tijd terugkeert, dan is Mommy Skincare Clinic daarvoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk.

 

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Mommy Skincare Clinic. 

9.2 De huidtherapeut en de cliënt spannen zich beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.3 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich via de NVH wenden tot de klachtenfunctionaris en een geschillenregeling. Beide zijn ondergebracht bij het kwaliteitsregister paramedici.

 

10 Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen de huidtherapeut / Mommy Skincare Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 Wijziging

12.1 Mommy Skincare Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Versie september 2022

Bel ons Contact
© 2024 Mommy Skincare Clinic. Alle rechten voorbehouden | Webdesign Bureau Whello